HAKKIMIZDA

Kuruluş, Görev ve Sorumluluklar
     
Başbakanlık Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi


Başbakanlık Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi (ABKM) Haziran 2003 tarihinde kurulmuş olup temel görevi Avrupa Birliği (AB) ile gerçekleştirilen her türlü temasın (gerek Avrupa Komisyonu’nun Genişleme Genel Direktörlüğüne bağlı Kurumsal Yapı Birimi bünyesindeki TAIEX (Teknik Yardım ve Bilgi Değişim) Ofisi gerekse AB Kurumları ve onların işbirliği içerisinde diğer kuruluşlar, (UNDP-PFF) BM Kalkınma Programı – Gelecek için Ortaklık koordinasyonunu, organizasyonunu ve izlenmesini sağlama görevini dinamik kadrosuyla  üstlenmektedir. ABKM’nin başlıca sorumlulukları şunlardır:

Yasal Uyum ve İdari Yapılanma

Etkin bir koordinasyon ağının kurulabilmesi amaçlı Avrupa Birliği kurumları ile KKTC’nin kamu kurum ve kuruluşları arasında yer alacak AB müktesebatına uyum (yasal ve idari olmak üzere) sürecine ilişkin aktivitelerde köprü görevi görmek, gerektiğinde yazışma ve resmi temasları yürütmek,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yasal mevzuatının AB ile uyumlaştırılması çalışmalarında ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile her türlü istişarede bulunarak önceliklerin tesbit edilmesini ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak,

Yasal uyum çalışmaları doğrultusunda, AB Müktesebatını üstelenebilecek bir idari yapılanmanın Kuzey Kıbrıs’ta kurulması yönünde ilgili bakanlıklar ile işbirliği içerisinde çalışmalarda bulunmak, gerekli durumlarda öneri ve teklifler sunmak,

Yasal uyum ve idari yapılanma yönündeki çalışmaların etkili yürütülmesi amaçlı olmazsa olmaz bir koşul olan bakanlıklararası koordinasyonu sağlamak; ve AB müktesebat başlığına göre çalışan ve kamu personellerinden oluşan ‘Yeniden Yapılandırma Komiteleri’ ile kamu kurumları arasındaki işbirliğini sağlamaktır.  

Yeniden Yapılandırma Komiteleri aracılığıyla;

AB’ye yasal uyum ve idari yapılanmanın geliştirilmesine yönelik her türlü çalışmayı izlemek, değerlendirmek ve gerektiğinde ilgili komitelere veya kurumlara sunmak,
Özel sektör, sendiklar, sivil toplum kuruluşları, belediyeler ve akademik çevrelerin AB mevzuatına uyum çalışmaları ile ilgili önerilerini incelemek ve değerlendirmek, gerektiğinde ilgili komite veya kurumlara sunmak,
Avrupa Birliğine uyum için gerekli mevzuat değişikliklerine yönelik yasal uyumla ilgili öncelikleri belirleyerek yasama planının hazırlanmasına katkıda bulunmak, gelişmeler doğrultusunda yasama planını güncellemek.  

Yürütülen faaliyetlerin birbiri ile koordineli olabilmesi açısından, Bakanlıklarımızın Türkiye Cumhuriyeti ile gerçekleştirdiği çalışmalarda AB’ye uyumu göz önünde bulundurmalarını sağlamak. Bu doğrultuda, AB Koordinasyon Merkezi’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin katkılarıyla yürütülen faaliyetler konusunda bilgilendirilmesini istemek.

Planlama ve Programlama


259 milyon Avro’luk mali yardımın planlanıp projelendirilebilmesi için gerekli olan fizibilite çalışmalarını AB kurumları ve bakanlıklarımız arasında koordineli bir şekilde yürütmek.

Gerçekleştirilen / gerçekleştirilecek fizibilite çalışmaları sonucunda tesbit edilecek öncelikli alanları içine alacak AB’ye uyumlu bir kalkınma planının hazırlanmasında Devlet Planlama Örgütü ile işbirliği içerisinde çalışmak.

AB ve Kuzey Kıbrıs arasında kurulması beklenen mali işbirliği kapsamında yer alacak öncelikli projelerin seçilmesi, uygulanması ve izlenmesinden sorumlu olacak olan Mali Yardım Koordinatörü’nün sekreteryasını yürütmek

Bilgilendirme ve Eğitim Çalışmaları

Avrupa Birliği konularında kamu görevlilerinin eğitilmesini ve bilgilendirilmesini sağlamak  amacıyla bilgi notları hazırlamak, seminerler organize etmek.

Gerçekleştirilen mevzuat uyum çalışmalarının olası etkileri konusunda gerek Kıbrıs Türk halkını, gerekse sivil toplum örgütlerini bilgilendirmek ve görüşlerini ortaya koyabilmelerini sağlamak amaçlı konferans, tartışma paneli ve benzeri etkinlikler düzenlemek.

Hükümetin kararları ve oluşturulcak komitelerin çalışmaları doğrultusunda gerekli araştırma ve inclemeleri yaparak ilgili kesimleri bilgilendirmek.